Algemene Voorwaarden van MA Kaartjes, gevestigd te Veenendaal

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MA Kaartjes. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van MA Kaartjes. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. MA Kaartjes behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door MA Kaartjes erkend.

1.4 MA Kaartjes garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de op de website vermelde specificaties.

2. Prijzen

2.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

2.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3. Betaling en levering

3.1 Het door de koper verschuldigde bedrag dient te worden voldaan binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling.

3.2 Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de termijn van 14 dagen door de koper wordt voldaan, behoudt MA Kaartjes zich het recht voor de bestelling te annuleren.

3.3 Levering vindt plaats na betaling van het verschuldigde bedrag door de koper aan MA Kaartjes en zolang de voorraad strekt.

3.4 In het kader van de regels van de koop op afstand zal MA Kaartjes bestellingen tenminste binnen 30 dagen na betaling door de koper aan MA Kaartjes, uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3.5 Aan de leveringsplicht van MA Kaartjes zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MA Kaartjes geleverde zaken een keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.6 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan MA Kaartjes heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering per e-mail of telefoon melding te maken bij MA Kaartjes. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt MA Kaartjes er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben (persoonlijk ontwerp).

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij MA Kaartjes, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van MA Kaartjes. MA Kaartjes houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 MA Kaartjes respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 MA Kaartjes maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Wilt u geen mailing van MA Kaartjes ontvangen dan kunt u daarover contact opnemen met MA Kaartjes via het op de website vermelde email adres.

6. Garantie

6.1 MA Kaartjes garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de garantie van het aan u geleverde product.

6.2 MA Kaartjes is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan MA Kaartjes) deze gebreken onmiddellijk per e-mail of telefoon te melden aan MA Kaartjes. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering, aan MA Kaartjes te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de koper door MA Kaartjes gegrond worden bevonden, zal MA Kaartjes naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een regeling over de schadevergoeding treffen. Iedere aansprakelijkheid van MA Kaartjes voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 MA Kaartjes is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de koper jegens MA Kaartjes in gebreke is; B) de koper de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt MA Kaartjes zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden MA Kaartjes slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van MA Kaartjes gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 MA Kaartjes kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen MA Kaartjes en een klant komt tot stand nadat een bestelling door MA Kaartjes op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 MA Kaartjes behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, fotos, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de website van MA Kaartjes gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 MA Kaartjes is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van MA Kaartjes alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 MA Kaartjes behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is MA Kaartjes gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien MA Kaartjes bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen MA Kaartjes en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Dordrecht kennis, tenzij MA Kaartjes er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

12. Copyright

Niets van deze website mag zonder toestemming van MA Kaartjes worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden.

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.